Super-Veteran 2011

Regulamin Zlotu

§1.ORGANIZATORZY
LGW "Partyzant"- członek zwyczajny PZMot przy współudziale PZMot o/Lublin

§2.TERMIN I LOKALIZACJA ZLOTU
20.05.2011 do 22.05.2011 w Lublinie

§3.WŁADZE:
1.Komandor Zlotu
2.Z-ca. Komandora Zlotu
3.Kierownik biura Zlotu
4.Kierownicy konkursów
Skład osobowy zostanie podany do wiadomości w dniu rozpoczęcia Zlotu.

§4.CEL IMPREZY
1.kultywowanie oraz szerzenie pamięci i tradycji polskiej motoryzacji,
2.propagowanie ochrony dóbr kultury i zabytków techniki,
3.popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji,
4.integracja środowiska miłośników motocykli zabytkowych,
5.szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów prawa o ruchu drogowym oraz bezpiecznego poruszania się motocyklem,
6.szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
7.wsparcie inicjatyw i prowadzonych działań pomocy charytatywnej i dobroczynności,
8.przeprowadzenie Konkursów Zlotowych i Sportowych, a w ich ramach:
a.wyłonienie miejsca I i II i III, w klasyfikacji motocykli zabytkowych, w poszczególnych klasach podczas jazd pokazowych na torze,
b.wyłonienia I, II, III miejsca w "Konkursie Elegancji" w klasach wiekowych pre 1945, post 1945 oraz w klasie "Sport",
c.wyłonienie "Mistrza w umiejętności prowadzenia motocykla".
d.Wyłonienie Mistrza "jazdy na regularność"

§5.UCZESTNICTWO
1.Uczestnikami Zlotu "Super-Veteran" 2011 (Zlotu) mogą być kierowcy motocykli (Zawodnicy), spełniających poniższe kryteria:
a.motocykle polskie wyprodukowane do 31.12.1985 r.,
b.motocykle byłych krajów socjalistycznych do 31.12.1975 r.,
c.motocykle byłych krajów zachodnich, w tym motocykle japońskie do 31.12.1970 r. o wysokim stopniu oryginalności oraz będących w pełnej sprawności technicznej.
2.Uczestnikami Zlotu mogą być również osoby towarzyszące Zawodnikowi. Osoby towarzyszące nie mają możliwości brania czynnego udziału w Konkursach.
3.Osoby nieletnie mogą być uczestnikami Zlotu, wyłącznie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
4.Uczestnik jest zobowiązany, posiadać uprawnienia do kierowania motocyklem.
5.Uczestnik jest zobowiązany, do przestrzegania Prawa o Ruchu Drogowym i zachowania najwyższego bezpieczeństwa podczas kierowania motocyklem.
6.O wszelkich odstępstwach motocykla od oryginału należy poinformować organizatora w Zgłoszeniu. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Brak informacji o nie oryginalności może skutkować niedopuszczeniem do udziału w Zlocie i Konkursach.
7.Uczestnik Zlotu (Zawodnik) ma prawo startować we wszystkich Konkursach organizowanych podczas Zlotu pod warunkiem dokonania wcześniejszego zgłoszenia i spełnienia wymogów formalnych udziału w danym Konkursie opisanych w dalszej części Regulaminu.
8.Organizatorzy mogą nie dopuścić do udziału w Konkursach motocykli stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zawodów (np. poprzez wycieki płynów, nieprawidłowe działanie hamulców, luzy w zawieszeniu).

§6.PRZEBIEG IMPREZY
1.Zlot obejmuje:
a.spotkania integracyjne w piątek i sobotę wieczorem (20 i 21 maja 2011r.),
b.rywalizację w konkursach zlotowych i konkursach sportowych,
2.Wszelkie konkursy rozegrane zostaną na "Torze Lublin" 21.05.2011 r.
3.Przewidziano następujące Konkursy:
a.jazdy pokazowe w formie rywalizacji bezpośredniej z podziałem na grupy wiekowe i pojemnościowe,
b.konkurs jazdy na regularność,
c.konkurs sprawności prowadzenia motocykla, polegający na przejechaniu odcinka specjalnego,
d.konkurs elegancji, polegający na ocenie zgodności wyglądu załogi z epoką rocznikową oraz estetycznym wyglądem pojazdu.
4.Organizator wyróżni:
a.zawodnika, który przejechał najdłuższą trasę "na kołach", podczas dojazdu na Zlot,
b.najmłodszego Zawodnika - kierowcę,
c.najstarszego zawodnika - kierowcę,
d.najlepiej sklasyfikowaną "amazonkę",
e.najstarszy motocykl.
5.Zasady obowiązujące podczas Konkursów zostały opisane w Regulaminie Konkursów.
6.Harmonogram poszczególnych wydarzeń i Konkursów zostanie ogłoszony w "Planie Zlotu".

§7.ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Procedura przyjmowania zgłoszeń:
1.Udział w Zlocie i poszczególnych Konkursach należy zgłosić Organizatorowi, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
2.Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.rajdlubelski.pl).
3.Przyjęcie zgłoszeń w terminie krótszym niż 14 dni, przed datą rozpoczęcia Zlotu nie gwarantuje dopuszczenia do Konkursów i uzależnione jest od decyzji Organizatora.
4.Przyjęcie zgłoszenia następuje w chwili potwierdzenia przez Organizatora (drogą e-mail) otrzymania Formularza Zgłoszeniowego.
5.W poszczególnych Konkursach wprowadzone zostały limity ilościowe motocykli. O przyjęciu do poszczególnych Konkursów decyduje data przysłania zgłoszenia.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia - o tym fakcie zgłaszający zostanie poinformowany drogą e-mail.
7.W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych Konkursach w istnieje możliwość dokonania zgłoszenia udziału osobiście w czasie trwania Zlotu - najpóźniej w dniu 21 maja 2011 r. do godziny 900 (w Biurze Organizatora).

Potwierdzenie zgłoszeń w dniu rozpoczęcia Zlotu
8.Warunkiem dopuszczenia do udziału w Zlocie jest podpisanie Formularza Zgłoszeniowego w Biurze Organizatora oraz wpłatę składki wpisowej.
9.Dodatkowym warunkiem dopuszczenia do Konkursów Sportowych i Zlotowych jest pozytywne jego przejście badania technicznego.
10.Karty Zgłoszeń będą udostępnione do podpisania w dniach 20 maja 2011 od g 1700 do 2200 oraz 21 maja 2011 od godz. 815 do godz. 1015 w Biurze Organizatora.
11.Procedura postępowania przy potwierdzaniu zgłoszenia i dokonywaniu przeglądu technicznego:
a.Przesłaną Kartę Zgłoszenia zawodnik podpisuje w Biurze Zawodów potwierdzając wprowadzone dane, dowodem tożsamości, a następnie pobiera Kartę.
b.Pobraną z Biura Kartę Zgłoszenia, zawodnik przedkłada sędziemu technicznemu.
c.Po pozytywnym przejściu badania technicznego - potwierdzonym na karcie - zawodnik zgłasza się do biura, w celu dopełnienia formalności ewidencyjnych i wpisania na listę startową.

§8.WPISOWE
1.Równocześnie ze zgłoszeniem udziału, Uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia składki wpisowej w dniu przyjazdu na Zlot tj. 20.05.2011 lub 21.05.2011 do godz.9.00.
2.Wysokość składki ustala się na:
a.przy zgłoszeniu internetowym:
25 zł- motocykl wyprodukowany do 1945 roku;
45 zł- motocykl wyprodukowany po 1945 roku;
10 zł- każdy następny motocykl tego samego zawodnika;
10 zł- dla osób towarzyszących zawodnikowi podczas całej imprezy;

b.bez zgłoszenia internetowego :
30 zł- motocykl wyprodukowany do 1945 roku;
50 zł- motocykl wyprodukowany po 1945 roku;
10 zł- każdy następny motocykl tego samego zawodnika;
10 zł- dla osób towarzyszących zawodnikowi podczas całej imprezy;

3.Wpisowe nie obejmuje kosztów noclegu.
4.Zawodnik i Osoby Towarzyszące mogą we własnym zakresie zarezerwować i wykupić nocleg w miejscu spotkań integracyjnych tj. Ośrodek Graf-Marina, ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin.
5.Dzieci do lat 10 będące pod opieką Zawodnika lub Osoby Towarzyszącej mają wstęp wolny bez świadczeń uczestnika.
6.Zawodnik (Osoba Towarzysząca) odpowiada za dziecko podczas trwania całej imprezy.
7.W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują:
a.plakietkę pamiątkową,
b.numer startowy,
c.nagrody dla zwycięzców,
d.parking strzeżony w miejscu organizowania spotkań i integracyjnych (park maszyn),
e.koncert w sobotę.
8. Organizator zapewnia w wyznaczonym miejscu parking strzeżony "Park Maszyn" czynny:
a.w piątek 20.05.2011 w godz. 22.00 - 7.00
b.w sobotę 21.05.2011 w godz. 20.00 - 7.00
9.Każdy Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do wstawienia motocykla do Parku Maszyn we wskazanych wyżej godzinach.
10.Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do Parku Maszyn we wskazanych wyżej godzinach.

§9.PRZEPISY PORZĄDKOWE
1.Do udziału w Zlocie, w szczególności w konkursach nie będą dopuszczeni Zawodnicy będący pod wpływam alkoholu i/lub innych środków odurzających. Organizator może zarządzić obowiązkowe badanie zawodników alkomatem. Brak zgody Zgłaszającego/Zawodnika na poddanie się badaniu alkomatem, jest jednoznaczne z brakiem możliwości startu w Konkursach.
2.Każdy Uczestnik Zlotu potwierdza, iż treść Regulaminu Zlotu Super-Veteran 2011 oraz przepisy dotyczące stosowania zakazanych środków dopingowych i substancji wymienionych w regulaminie organizacji służby medycznej zawodów sportu motorowego, są mu znane i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3.Każdy Uczestnik Zlotu zobowiązuje się do nie wszczynania działań prawnych, oraz żadnych roszczeń od Organizatorów i ich oficjalnych pracowników, reprezentantów i agentów, z tytułu zwrotu kosztów, wydatków, w razie śmierci lub odniesionych kontuzji, niezależnie od tego czy wynika to ze zgłoszenia udziału w Zlocie.
4.Każdy Uczestnik Zlotu oświadcza, że gdyby cierpiał na jakiekolwiek dolegliwości stałe lub czasowe mogące mieć wpływ na sposób kontroli nad pojazdem w momencie rozpoczęcia imprezy nie będę uczestniczył w zawodach i zgłosi ten fakt kierownikowi zawodów.
5.Każdy Uczestnik Zlotu oświadcza, że w sytuacji zaistnienia wypadku lub kolizji podczas wyścigów i treningów ujętych w regulaminie szczegółowym zawodów spowodowanych nieumyślnie oraz wyrządzonych z tego powodu szkód zobowiązuje się nie wnosić skarg i nie wkraczać na drogę prawną w stosunku do: GKSM PZM, Organizatorów Zlotu i Konkursów, sędziów i asystentów sędziów, zawodników biorących udział w wyścigach i treningach, pracowników Organizatora, pozostałych osób związanych z organizacją zawodów.
6.Każdy uczestnik wyraża zgodę, na publikację zdjęć ze Zlotu, na których widnieje jego wizerunek lub pojazd, w materiałach organizatora.
7.Każdy Uczestnik Zlotu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do rejestracji w Wyścigach Super-Veteran 2011, oraz do przetwarzanie danych przez Organizatora w celu informowania go o innych działaniach prowadzonych przez LGW "Partyzant", zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadcza również, że został poinformowany o przysługującym mu prawie do wglądu w swoje dane, prawie do ich poprawiania lub usunięcia z bazy Organizatora.
§10.REGULAMINY KONKURSÓW
1.Poszczególne Konkursy regulowane są poprzez odrębne Regulaminy, tj:
a.Regulamin Konkursu Jazdy pokazowe "Super- Veteran" 2011
b.Regulamin Konkursu "Sprawności prowadzenia motocykla
c.Regulamin Konkursu Elegancji
d.Regulamin "Jazdy na regularność"
2.Powyższe regulaminy stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
3.W przypadku braku regulacji w Regulaminach Konkursowych stosuje się niniejszy regulamin.
4.Organizator dopuszcza udział Zawodnika we wszystkich Konkursach, jeśli spełnił on wymagania regulaminowe każdego z Konkursów i zostanie umieszczony na liście startowej.
5.Komandor Zlotu ma prawo nie dopuścić załogi do udziału w poszczególnych Konkursach.
6.Punktacja określona jest indywidualnie dla każdej z konkurencji zgodnie z jej Regulaminem.
7.Punktacja i szczegółowe informacje o Konkursach dodatkowych będą podane na tablicy ogłoszeń 20.05.2011
8.Organizator nie przewiduje sumowania punktów z poszczególnych Konkursów.

§11.PROTESTY
1.Sposób składania protestów powinien być zgodny z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami poszczególnych Konkursów.
2.Protesty mogą być zgłaszane wyłącznie przez Zawodników najpóźniej w ciągu 30 minut od chwili ogłoszenia wyników.
3.Kaucja wymagana przy składaniu protestów wynosi 500 PLN (zwrotna w przypadku uznania protestu).

§12.UBEZPIECZENIE ZAWODÓW
1.Zlot jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody motocykli lub ich części powstałe
w wyniku uczestnictwa w Zlocie i Konkursach, jak i zdrowia oraz życia Zawodników i Osób Towarzyszących.
3.Szczegóły nt. odpowiedzialności zawarte są w §9.

§13.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Każdy uczestnik zobowiązany jest podporządkować się bezwzględnie wszystkim poleceniom Organizatora pod rygorem wykluczenia ze Zlotu i udziału w Konkursach.
2.Organizator zastrzega sobie prawo, do wydawania dodatkowych komunikatów oraz własnej interpretacji niniejszego regulaminu.
3.Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora Zlotu, ogłoszone na tablicy ogłoszeń Organizatora lub wręczone Uczestnikom przed rozpoczęciem poszczególnych części Zlotu i Konkursów, stanowią nieodłączną część niniejszego regulaminu.
4.Zgłoszenie swojego udziału w Zlocie i poszczególnych Konkursach, jest równoznaczne z podporządkowaniem się przepisom niniejszego regulaminu oraz regulaminów.
5.Każdy Uczestnik Zlotu dokonując zgłoszenia w biurze Organizatora lub dokonując wpisu w Księdze Zlotowej, podczas rejestracji w dniu przyjazdu, potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.


Niech zadźwięczy serce twojej maszyny,
gorące oleum zatętni w silniku,
a nozdrza - owieje aromat rozgrzanego cylindra
i powiew rześkiej atmosfery sportowej rywalizacji!!Organizatorzy Zlotu "Super-Veteran" 2011


REGULAMIN KONKURSU
"Jazdy pokazowe"


§1.TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

1.Konkurs rozegrany będzie w dniu 21 maja 2011 r. na obiekcie "Tor Lublin" w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej.

§2.WŁADZE KONKURSU
1.Sędzia Konkursu Jazdy Pokazowe
2.Kierownik Konkursu Jazdy Pokazowe
3.Z-ca Kierownika Konkursu Jazdy Pokazowe
4.Kierownik Toru
5.Kierownik Komisji Technicznej
6.Starter
7.Chronometraż
8.Lekarz Zawodów - WSPR Lublin
Skład osobowy władz konkursu zostanie podany do ogólnej wiadomości w dniu rozgrywania konkursu.

§3. ODBIÓR TECHNICZNY
1.Odbiór techniczny obejmuje sprawdzenie sprawności pojazdu i wyposażenia Zawodnika zgodnie z regulaminem konkursu.
2.Na badanie techniczne zawodnik zobowiązany jest stawić się z wyposażeniem indywidualnym.
3.Zawodnicy muszą posiadać odpowiednie wyposażenie indywidualne, tj. kask motocyklowy, rękawice, buty z wysoką cholewką oraz odzież z długimi rękawami i nogawkami lub kombinezon z materiału trudno ścieralnego.
4.Sędzia techniczny dokona zewnętrznych oględzin pojazdu zgłoszonego do startu. Sprawdzeniu podlegać będzie: stan ogumienia, hamulców, zawieszeń oraz widocznych wycieków płynów eksploatacyjnych. Pomyślne przejście badania technicznego motocykla, pozwoli dopełnić formalności rejestracyjnych w biurze zawodów (nadanie numeru startowego i wpisanie na listę startową).
5.Każdy pojazd musi zostać wyposażony, w co najmniej dwa numery startowe (zostaną wręczone podczas rejestracji) - jeden z przodu i jeden na prawym boku, w tylnej części motocykla. Numery startowe nadaje organizator (po badaniu technicznym).
6.Tylko pozytywne przejście badania technicznego pojazdu, potwierdzone wpisem w Kartę Zgłoszenia, umożliwi wpisanie na listę startową.

§4. PODZIAŁ NA KLASY I PRZEBEIG KONKURSU
1.Konkurs podzielony będzie na biegi i rozegrany zostanie na trasie o długości 1200 metrów i szerokości 10 metrów, w następujących klasach wiekowych i pojemnościowych:
a.PRE 1955:
klasa pojemnościowa do 100 ccm, dystans wyścigu 6 okrążeń;
klasa pojemnościowa pow 100 ccm do 200ccm, dystans wyścigu 6 okrążeń;
klasa pojemnościowa pow. 200 ccm do 350 ccm dystans wyścigu 8 okrążeń;
klasa pojemnościowa pow. 350 ccm, dystans wyścigu 8 okrążeń;
klasa sidecar (motocykle z koszem), dystans wyścigu 8 okrążeń.
b.POST 1955:
klasa pojemnościowa do 100 ccm, dystans wyścigu 6 okrążeń;
klasa pojemnościowa pow 100 ccm do 150ccm, dystans wyścigu 6 okrążeń;
klasa pojemnościowa pow 150 ccm do 250ccm, dystans wyścigu 8 okrążeń;
klasa pojemnościowa pow. 250 ccm, dystans wyścigu 8 okrążeń;
klasa sidecar (motocykle z koszem), dystans wyścigu 8 okrążeń.
2.O zakwalifikowaniu pojazdu do danej klasy wiekowej decyduje data rozpoczęcia produkcji danego modelu motocykla, natomiast o przynależności do danej klasy pojemnościowej decyduje pojemność silnika danego modelu motocykla.
3.W przypadku dużej liczby startujących motocykli, Organizator może dopuścić do biegu finałowego określoną liczbę motocykli, wyłonionych w przeprowadzonych biegach klasyfikacyjnych (zakwalifikowani będą zawodnicy, którzy uzyskają lepszy czas okrążeń lub miejsce w wyścigu).
4.Dopuszcza się start motocykli klasy niższej w biegu klasy wyższej.
5.W przypadku startu mniej niż 3 zawodników w danej klasie istnieje możliwość łączenia klas pojemnościowych różnych grup wiekowych pojazdów.
6.Zawodnicy ustawieni będą na polach startowych według roku produkcji motocykli (starsze motocykle bliżej linii startu). W przypadku jednakowego roku produkcji motocykli, o miejscu startowym decyduje pojemność skokowa silnika, a następnie moc silnika.
7.Kolejność na starcie w danym biegu będzie opublikowana przed wyścigami i będzie obowiązująca i bezwzględnie przestrzegana. Nie przestrzeganie kolejności na starcie zgodnej z listą startową biegu - grozi wykluczeniem zawodnika z biegu.
8.Liczba, czas i kolejność biegów zostanie ogłoszona w harmonogramie czasowym przed rozpoczęciem Konkursu. Listy startowe zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Biura Organizatora przed rozpoczęciem treningów kwalifikacyjnych.
9.Kryterium oceny w każdym biegu Konkursu jest kolejność dojazdu do mety.
10.Organizator przewiduje wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych zawodników.
11.W przypadku połączenia biegów z różnych klas, zawodnicy każdej z klas oceniani są osobno.
12.Dekoracja pierwszych zawodników, w poszczególnych klasach, odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym.

§5.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.W przypadku braku regulacji w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Zlotu "Super-Veteran" 2011
2.W konkursie "Jazdy pokazowe" Super-Veteran mogą startować wyłącznie osoby pełnoletnie


Znaczenie flag sygnalizacyjnych
Konkurs "Jazdy pokazowe"


Sygnał
Znaczenie
Czerwona flaga
Wszyscy zawodnicy muszą się zatrzymać
(Wszystkie falstarty muszą być wskazywane poprzez machanie czerwoną flagą)
Czarna flaga i tablica z numerem zawodnika
Czarna flaga i tablica z numerem zawodnika
Żółta flaga, trzymana nieruchomo
Niebezpieczeństwo, jedź uważnie
Żółta flaga, pokazywana przez machanie
Bliskie niebezpieczeństwo, przygotuj się do zatrzymania, zakaz wyprzedzania
Niebieska flaga, pokazywana przez machanie
Będziesz wyprzedzany
(Flaga ta może być używana wyłącznie przez dodatkowego sędziego, wyspecjalizowanego tylko w tej fladze)
Zielona flaga
Trasa wolna do startu wyścigu/biegu
(Zielona flaga może być używana wyłącznie przez dodatkowego sędziego w czasie procedury startowej)
Flaga szachownica biało - czarna
Koniec treningu/wyścigu/biegu

 

REGULAMIN
"Konkurs Elegancji"


1.Konkurs rozegrany będzie w dniu 21 maja 2011 r. na obiekcie "Tor Lublin" w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej.
2.Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do godziny 1000 w dniu 21.05.2011 w Biurze Organizatora na "Torze Lublin".
3.Uczestnik zgłaszający się do "Konkursu Elegancji" ma obowiązek, zaprezentowania się w stroju galowym kierownikowi konkursu, w celu akceptacji zgłoszenia do występu.
4.Konkurs Elegancji obejmuje trzy klasy:
pre 1945;
post 1945;
klasa sport bez ograniczeń wiekowych w ramach Regulaminu Zlotu "Super-Vetran" 2011
5.Każda z klas oceniana będzie oddzielnie przez Jury ustanowione przez Organizatora.
6.W klasach wiekowych (pre 1945 i post 1945) jury oceniać będzie zgodność wyglądu kierowcy pojazdu lub załogi z modą i zwyczajami panującymi na drogach w latach powszechnej eksploatacji pojazdu, na którym załoga będzie się prezentować. W klasie sport najważniejszym kryterium oceny będzie wygląd zawodnika i motocykla podczas prezentacji sportowej.
7.Wyłonienie zwycięzcy w poszczególnych klasach nastąpi po zsumowaniu punktów przyznawanych wg subiektywnej oceny przez każdego z członków Jury.
8.W każdej z klas wyróżnione zostaną trzy pierwsze miejsca.
9.W przypadku braku regulacji w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Zlotu "Super-Veteran" 2011

 

REGULAMIN KONKURSU
"Sprawności prowadzenia motocykla"

1.Konkurs rozegrany będzie w dniu 21 maja 2011 r. na obiekcie "Tor Lublin" w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej.
2.Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do godziny 1000 w dniu 21.05.2011 w Biurze Organizatora na "Torze Lublin".
3.W konkursie sprawności prowadzenia motocykla głównym kryterium wyłonienia zwycięzcy będzie dokładność przejazdu wyznaczonego odcinka spejalnego. Aby przejazd został uznany za ważny, nie może dojść do podparcia, potrącenia pachołka, pominięcia pachołka, a linia mety musi znaleźć się między kołami motocykla.
4.W konkursie obowiązuje kryterium czasu przejazdu, liczonego w sekundach z dokładnością do 0,5 s.
5.Zwycięzcą zostaje zawodnik, który w jak najkrótszym czasie bezbłędnie przejedzie wyznaczoną trasę.
6.W przypadku jednakowego wyniku będzie brany pod uwagę wiek pojazdu, na którym została wykonana konkurencja. Zwycięzcą zostaje zawodnik na starszym pojeździe.
7.W przypadku braku regulacji w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Zlotu "Super-Veteran" 2011

REGULAMIN KONKURSU
"Jazda na regularność"

1.Konkurs rozegrany będzie w dniu 21 maja 2011 r. na obiekcie "Tor Lublin" w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej.
2.Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do godziny 1000 w dniu 21.05.2011 w Biurze Organizatora na "Torze Lublin".
3.Konkurs polega na przejechaniu określonej liczby okrążeń (10) ze stałą prędkością średnią.
4.Do konkursu organizator może przyjąć nie więcej niż 10 motocykli.
5.W tej konkurencji nie ma podziału na klasy wiekowe i pojemnościowe.
6.Przebieg konkursu:
zawodnicy startują ustawieni w jednej linii na sygnał sędziego
każdemu z zawodników startującemu w konkursie zostaną zmierzone z dokładnością do 0,5s dwa losowo wybrane okrążenia
konkurs kończy się po przejechaniu 10 okrążeń przez każdego zawodnika
7. Klasyfikacja zawodników polega na wyznaczeniu różnicy czasów przejazdu okrążeń zmierzonych przez sędziów. Zwycięzcą zostanie zawodnik z najmniejszą różnicą zmierzonych czasów.
8.W przypadku braku regulacji w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Zlotu "Super-Veteran" 2011.

do pobrania


Sponsorzy imprezy

 

 

© LGW Partyzant