Regulamin Wyścigów Super-Veteran 2010


1.ORGANIZATORZY:
Lubelska Grupa Weterańska "Partyzant" i KM "Pionier";

2.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody rozegrane będą w dniu 22 maja 2010 r. (sobota) na obiekcie "Tor Lublin" w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej.
Wyścigi Super-Veteran są imprezą dedykowaną miłośnikom motocykli, a w szczególności motocykli zabytkowych.

3.WŁADZE ZAWODÓW:
(będą opublikowane przed zawodami)
Sędzia Zawodów-
Kierownik Zawodów-
Z-ca Kierownika Zawodów-
Kierownik Biura-
Kierownik Trasy-
Kierownik Komisji Technicznej-
Starter-
Chronometraż-
Lekarz Zawodów - WSPR Lublin;

4.BIURO ZAWODÓW:
Biuro Zawodów czynne będzie w dniu i miejscu zawodów od godziny 8.00 do zakończenia zawodów.

5.ZASADY UDZIAŁU I ZGŁOSZENIA:
1.Udział należy zgłosić Organizatorowi, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Przyjęcie zgłoszeń w terminie krótszym niż 14 dni, przed datą rozpoczęcia zawodów, uzależnione jest od decyzji Organizatora i możliwości organizacyjnych/materiałowych.
2.Brak przesłania zgłoszenia drogą e-mail w podanym powyżej terminie nie gwarantuje dopuszczenia do zawodów.
3.Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na dostępnych na stronie formularzach zgłoszeniowych (adres e-mail na który należy wysyłać zgłoszenia to: superveteran2010@gmail.com)
W formularzu zgłoszeniowym należy uzupełnić wszystkie pola dotyczące zawodnika i motocykla. Podpisanie formularza nastąpi w dniu zawodów w biurze organizatora.
4.Przyjęcie zgłoszenia następuje w chwili potwierdzenia przez Organizatora (drogą e-mail) otrzymania Formularza Zgłoszeniowego.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia-o tym fakcie zgłaszający zostanie poinformowany drogą e-mail.
6.Prawo startu w zawodach, mają zawodnicy pełnoletni, startujący na motocyklach zabytkowych, którzy zgłoszą chęć udziału w zawodach oraz w dniu zawodów podpiszą (przesłany odpowiednio wcześniej drogą e-mail) Formularz Zgłoszeniowy oraz uiszczą opłatę wpisową.
7.Do startu dopuszczone będą motocykle o wysokim stopniu oryginalności, będące w pełnej sprawności technicznej, spełniające poniższe kryterium:
- motocykle polskie wyprodukowane do 31.12.1985 roku;
- motocykle byłych krajów socjalistycznych do 31.12.1975 roku;
- motocykle byłych krajów zachodnich, w tym motocykle japońskie do 31.12.1970 roku.
8.Organizatorzy mogą nie dopuścić do udziału w wyścigach motocykli stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zawodów (np. poprzez wycieki płynów, nieprawidłowe działanie hamulców, luzy w zawieszeniu).
9.Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest podpisanie Zgłoszenia w dniu zawodów i poddanie pojazdu badaniu technicznemu.
1. Karty Zgłoszeń do zawodów przesłane drogą e-mail będą udostępnione do podpisania w dniu wyścigów (22 maja 2010 r.) w biurze zawodów, od godz. 8.15 do godz. 10.15.
a.Przesłaną Kartę Zgłoszenia zawodnik podpisuje w biurze zawodów potwierdzając wprowadzone dane, następnie pobiera Kartę.
b.Pobraną z biura Kartę Zgłoszenia, zawodnik przedkłada sędziemu technicznemu.
c.Po pozytywnym przejściu badania technicznego - potwierdzonym na karcie - zawodnik zgłasza się do biura, w celu dopełnienia formalności ewidencyjnych, wniesienia opłaty i otrzymania numeru startowego.
2. Osoba zgłaszająca się, zobowiązana jest przedłożyć organizatorowi następujące dokumenty:
- dowód tożsamości;
- wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia (jeżeli wcześniej nie została przesłana droga e-mail);
- wnieść opłatę startową w wysokości 40 PLN - po dokonaniu badania technicznego motocykla.

3. W ramach opłaty startowej (40 PLN) uczestnik Super-Veteran 2010 otrzymuje:
- numer startowy;
- identyfikator uczestnika;
- plakietkę pamiątkową z numerem;
- możliwość startu w zawodach wg. klasy zaszeregowania;
- dyplom uczestnika;
- materiały i gadżety reklamowe;
- wieczorny koncert na żywo, ognisko i poczęstunek (posiłek+beer) w ośrodku Graf-Marina.


10.Każdy zawodnik przyjęty do udziału w imprezie potwierdza, iż treść Regulaminu Wyścigów oraz przepisy dotyczące stosowania zakazanych środków dopingowych i substancji wymienionych w regulaminie organizacji służby medycznej zawodów sportu motorowego są mu znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
11.Każdy zawodnik przyjęty do udziału w imprezie zobowiązuje się do nie wszczynania działań prawnych, oraz żadnych roszczeń od organizatorów i ich oficjalnych pracowników, reprezentantów i agentów, z tytułu zwrotu kosztów, wydatków, w razie śmierci lub odniesionych kontuzji przez moją osobę, niezależnie od tego czy wynika to ze zgłoszenia udziału w imprezie.
12.Każdy uczestnik oświadcza, że gdyby cierpiał na jakiekolwiek dolegliwości stałe lub czasowe mogące mieć wpływ na sposób kontroli nad pojazdem w momencie rozpoczęcia imprezy nie będę uczestniczył w zawodach i zgłosi ten fakt kierownikowi zawodów.
13.Każdy zawodnik przyjęty do udziału w imprezie oświadcza, że w sytuacji zaistnienia wypadku lub kolizji podczas wyścigów i treningów ujętych w regulaminie szczegółowym zawodów spowodowanych nieumyślnie oraz wyrządzonych z tego powodu szkód zobowiązuje się nie wnosić skarg i nie wkraczać na drogę prawną w stosunku do: GKSM PZM, Klubu, organizatorów zawodów, sędziów i asystentów sędziów, zawodników biorących udział w wyścigach i treningach, pracowników organizatora, pozostałych osób związanych z organizacją zawodów.
14.Każdy zawodnik przyjęty do udziału w imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do rejestracji w Wyścigach Super-Veteran 2010, oraz do przetwarzanie danych przez Organizatora w celu informowania go o innych działaniach prowadzonych przez LGW "Partyzant", zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadcza również, że został poinformowany o przysługującym mu prawie do wglądu w swoje dane, prawie do ich poprawiania lub usunięcia z bazy Organizatora.

UWAGA!
Zgłoszenie zostanie przyjęte dopiero po pomyślnym przejściu motocykla badania technicznego!!
Na podstawie potwierdzonej, przez sędziego technicznego karty zgłoszenia, zostanie nadany numer startowy zawodnikowi.
Do udziału w zawodach nie będą dopuszczeni zawodnicy będący pod wpływam alkoholu i/lub innych środków odurzających. Organizator może zarządzić obowiązkowe badanie zawodników alkomatem. Brak zgody Zgłaszającego na poddanie się badaniu alkomatem, jest jednoznaczne z brakiem możliwości startu w zawodach.

6.ODBIÓR TECHNICZNY:
Odbiór techniczny obejmuje sprawdzenie zgodności pojazdu i wyposażenia zawodnika.
1.Na badanie techniczne zawodnik zobowiązany jest stawić się z kombinezonem oraz kaskiem.
Zawodnicy muszą posiadać odpowiednie wyposażenie indywidualne, tj. kask motocyklowy, rękawice, buty z wysoką cholewką oraz odzież z długimi rękawami i nogawkami lub kombinezon z materiału trudnościeralnego.
2.Sędzia techniczny dokona zewnętrznych oględzin pojazdu zgłoszonego do startu. Sprawdzeniu podlegać będzie: stan ogumienia, hamulców, zawieszeń oraz widocznych wycieków płynów eksploatacyjnych. Pomyślne przejście badania technicznego motocykla, pozwoli dopełnić formalności rejestracyjnych w biurze zawodów i otrzymać numer startowy.

Tylko pozytywne przejście badania technicznego pojazdu, potwierdzone wpisem w Kartę Zgłoszenia, umożliwi start w imprezie.


3.Każdy pojazd musi zostać wyposażony, w co najmniej dwa numery startowe (zostaną wręczone podczas Zgłoszenia) - jeden na przodzie i jeden na prawym boku, w tylnej części pojazdu. Numery startowe nadaje organizator (po badaniu technicznym).

7.PODZIAŁ NA KLASY:
1.Zawody rozegrane będą na trasie o długości 1200 metrów i szerokości 10 metrów, w następujących klasach wiekowych i pojemnościowych:

PRE 1955:
- klasa pojemnościowa do 100 ccm, dystans wyścigu 6 okrążeń;
- klasa pojemnościowa pow 100 ccm do 200ccm, dystans wyścigu 6 okrążeń;
- klasa pojemnościowa pow. 200 ccm do 350 ccm dystans wyścigu 8 okrążeń;
- klasa pojemnościowa pow. 350 ccm, dystans wyścigu 8 okrążeń;
- klasa sidecar (motocykle z koszem), dystans wyścigu 8 okrążeń.

POST 1955:
- klasa pojemnościowa do 100 ccm, dystans wyścigu 6 okrążeń;
- klasa pojemnościowa pow 100 ccm do 150ccm, dystans wyścigu 6 okrążeń;
- klasa pojemnościowa pow 150 ccm do 250ccm, dystans wyścigu 8 okrążeń;
- klasa pojemnościowa pow. 250 ccm, dystans wyścigu 8 okrążeń;
- klasa sidecar (motocykle z koszem), dystans wyścigu 8 okrążeń.


2.O zakwalifikowaniu pojazdu do danej klasy wiekowej decyduje data rozpoczęcia produkcji danego modelu motocykla, natomiast o przynależności do danej klasy pojemnościowej decyduje pojemność silnika danego modelu motocykla.
W przypadku dużej liczby startujących motocykli, Organizator może dopuścić do biegu finałowego określoną liczbę motocykli, wyłonionych w przeprowadzonych biegach klasyfikacyjnych (zakwalifikowani będą zawodnicy, którzy uzyskają lepszy czas okrążeń lub miejsce w wyścigu).
Dopuszcza się start motocykli klasy niższej w wyścigu klasy wyższej.
Zawodnicy ustawieni będą na polach startowych według roku produkcji motocykli (starsze motocykle bliżej linii startu). W przypadku jednakowego roku produkcji motocykli, o miejscu startowym decyduje pojemność skokowa silnika, a następnie moc silnika.
Kolejność na starcie w danym biegu będzie opublikowana przed wyścigami i będzie obowiązująca i bezwzględnie przestrzegana. Nie przestrzeganie kolejności na starcie zgodnej z listą startową biegu - grozi wykluczeniem zawodnika z biegu.
Czas i kolejność wyścigów - zgodnie z harmonogramem czasowym. Listy startowe zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem treningów kwalifikacyjnych.
Dekoracja pierwszych zawodników, w poszczególnych klasach, odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów.

8.KLASYFIKACJA I PUNKTACJA:
Rozegranych zostanie 5 - 8 biegów pucharowych, zależnie od liczby startujących.
Biegi poszczególnych klas mogą być łączone lub bieg pucharowy w dużej liczebnie klasie, zostanie poprzedzony biegiem eliminacyjnym.
W przypadku startu mniej niż 3 zawodników w danej klasie istnieje możliwość łączenia klas pojemnościowych różnych grup wiekowych pojazdów.
Liczba i rodzaj biegów podany zostanie tuż przed rozpoczęciem zawodów.

Punktacja:
System punktacji w opracowaniu - na pewno będzie niesprawiedliwy i tendencyjny.

9.PROTESTY:
Sposób składania protestów powinien być zgodny z regulaminem. Kaucja (zwrotna w przypadku uznania protestu) wymagana przy składaniu protestów wynosi 400 zł.

10.UBEZPIECZENIE ZAWODÓW:
Zawody będą ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody motocykli lub ich części powstałe w wyniku uczestnictwa w zawodach, jak i zdrowia oraz życia uczestników wyścigów.

11.UWAGI KOŃCOWE:
Każdy uczestnik zobowiązany jest podporządkować się bezwzględnie wszystkim poleceniom organizatora pod rygorem wykluczenia z zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo, do wydawania dodatkowych komunikatów oraz właściwej interpretacji niniejszego regulaminu.

do pobrania

Niech zadźwięczy serce twojej maszyny,
gorące oleum zatętni w silniku,
a nozdrza - owieje aromat rozgrzanego cylindra
i powiew rześkiej atmosfery, sportowej rywalizacji!!

Organizatorzy Wyścigów SUPER-VETERAN 2010


Sponsorzy imprezy

____

 

© LGW Partyzant